L’accés a aquest web atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, de la present nota legal i de la política de privadesa en la seva darrera versió. Per això, aconsellem que procedeixi a la lectura d’aquests documents, abans d’utilitzar les funcionalitats ofertes per aquest lloc web, així com cada vegada que accedeixi a ell, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar a qualsevol moment part d’aquestes condicions.

I. TITULAR DE LA WEB

A l’efecte del previst per l’Art. 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es proporciona la següent informació sobre la titular d’aquesta Web:

Titular de la Web: SOCIETAT COOPERATIVA D’ENSENYAMENT ES LLEDONER – COL·LEGI SANT ALFONS (en adelante, COL·LEGI SANT ALFONS).
Domicili social: carrer Bartomeu Amengual S/N, 07200 Felanitx, (Illes Balears),
C.I.F. F07746423
Dades registrals: Inscrita en el registre de societats cooperatives de les Illes Balears baix en nombre XXX registrada amb la clau i núm XXX.
Centre educatiu autoritzat per la Conselleria d’Educació i Universitats de la CAIB.

A més del domicili social, es posen a la disposició dels usuaris els següents canals per dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions:
Telèfon: 971 58 22 23
Correu: lledoner@lledoner.com

II. CONDICIONS D’ÚS

1. Introducció

En aquesta web s’ofereix informació sobre el COL·LEGI SANT ALFONS. Accedint i utilitzant aquesta web, vostè acorda obligar-se a les condicions que a continuació s’exposen, per la qual cosa se li recomana que llegeixi acuradament aquesta secció abans d’iniciar la seva navegació.

2. Obligacions dels Usuaris

Els Usuaris es comprometen a utilitzar aquesta Web de forma lícita, d’acord amb el que es disposa en les presents condicions i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de COL·LEGI SANT ALFONS o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet igualment a:

  • No incórrer en activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe;
  • No intentar accedir, modificar, manipular i, si escau, utilitzar els comptes d’altres Usuaris;
  • No utilitzar les dades publicades a la Web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam);
  • No introduir o difondre en la web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o dels menors;
  • No realitzar accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual COL·LEGI SANT ALFONS o de tercers;
  • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de COL·LEGI SANT ALFONS, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’aquesta Web.

3. Exclusió de responsabilitat

Aquesta Web es proporciona “tal com està” i el seu ús es realitza sota el propi risc de l’Usuari, per la qual cosa, ni COL·LEGI SANT ALFONS, ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables pels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que derivin de l’ús de la Web, excloent expressament COL·LEGI SANT ALFONS, en tota la mesura prevista per la Llei, qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

COL·LEGI SANT ALFONS no garanteix la disponibilitat i accessibilitat de la Web, si bé realitzarà tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. En ocasions, podran produir-se interrupcions pel temps que resulti necessari per a la realització de les corresponents operacions de manteniment.

COL·LEGI SANT ALFONS no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a la citada entitat; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al Programari o Maquinari dels Usuaris. Tampoc garanteix l’absència de virus, malwares, troià o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu. D’igual manera, el COL·LEGI SANT ALFONS no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del seu control.

Tampoc respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització dels continguts de la Web, ni per les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta Web proporcionats pels propis Usuaris o altres tercers. El COL·LEGI SANT ALFONS no assumeix obligació ni responsabilitat alguna respecte d’aquells serveis que no presti directament.

4. Enllaços externs

En cap cas el COL·LEGI SANT ALFONS assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Denegació d’accés

El COL·LEGI SANT ALFONS es reserva el dret de denegar l’accés a la Web a aquells Usuaris que incompleixin les presents condicions; en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevists; o en compliment d’un requeriment i/o d’una ordre policial, judicial o administrativa. Aquesta cancel·lació es realitzarà a exclusiva discreció del COL·LEGI SANT ALFONS i no donarà lloc a cap tipus d’indemnització.

6. Tractament de dades personals

Els Usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen en la nostra política de privadesa, la qual està disponible en la home page de la Web, quedant així mateix aquesta política incorporada a les presents condicions per referència. En aquesta política, els Usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercitar els seus drets d’accés, cancel·lació i rectificació de la seva informació personal, així com el d’oposició al seu tractament.

7. Propietat intel·lectual i drets d’autor

Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentessin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual de la Web, el nom de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements en ella continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari, o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat del COL·LEGI SANT ALFONS, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, conforme al previst per la vigent Llei de Propietat Intel·lectual. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del COL·LEGI SANT ALFONS o, si escau, dels tercers que ostentin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant l’anterior, l’usuari de la web podrà visualitzar els elements d’aquesta Web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Aquelles entitats o persones que, prèvia autorització del titular d’aquesta web, pretenguin establir un enllaç amb ella, hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquesta Web o servei però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

8. Nul·litat de les clàusules

En cas que una clàusula de les presents condicions d’ús fora declarada nul·la, només afectarà a aquesta disposició o a aquella part que així hagi estat declarada, subsistint les condicions en tot la resta i tenint-se tal disposició, o la part afectada, per no posada.

9. Acceptació

L’accés a la Web i la seva utilització impliquen necessàriament que totes i cadascuna de les presents condicions d’ús són expressament acceptades per vostè.

10. Llei i jurisdicció aplicables

Sense perjudici dels drets reconeguts als consumidors pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la present web es regirà per la llei espanyola a exclusió de les seves regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la seva utilització o dels serveis vinculats a la mateixa se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals competents atenent al domicili del  COL·LEGI SANT ALFONS, renunciant expressament els usuaris al seu fur propi si ho tinguessin.